ČO UROBÍME PRE ZDRAVŠIE ZELENŠIE MESTO?

Mesto vybuduje moderné zdravotné stredisko (energeticky úsporné) s viac lekármi.

Uskutočníme komplexnú pasportizáciu zelene, zabezpečíme kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň a pripravíme novú koncepciu jej výsadby, budeme hľadať možnosti pre rozširovanie parkových a lesoparkových plôch vo všetkých častiach mesta – každý rok zasadíme nové stromy a kríky. Verejne sa zaväzujem, že mesto zrevitalizuje centrály park do podoby, akú si zaslúži – pietne miesto, relaxačno oddychová zóna, zelená oáza.

Mesto zrekonštruuje, zrevitalizuje zastarané, znehodnotené a zdevastované autobusové zástavky do novej podoby "oddychovo relaxačného priestoru“.

Do verejného priestoru osadíme originálne lavičky, ktoré vytvoria podmienky na kvalitnejší, dlhší a pohodlnejší pobyt vo verejnom priestore Hriňovej.

Mesto poskytne pozemky na komunitnú záhradu.

V spolupráci s odborníkmi zmapujeme okolie Hriňovej a vybudujeme turistické a cyklistické chodníky.

Zrealizujeme predloženú parkovaciu politiku.

Aktívne podporíme protipovodňové opatrenia na všetkých potokoch a aktívne sa budeme venovať pravidelnej starostlivosti o čistenie nánosov v korytách potokov.