AKÉ SLUŽBY MOŽEME ZABEZPEČIŤ PRE VŠETKÝCH OBČANOV?

Ako občan pracujúci s ľuďmi si uvedomujem, že mesto má najväčší dlh voči dôchodcom. Naplno sa to prejavilo počas COVIDU a po ňom. Vytratil sa komunitný život. Preto sa verejne zaväzujem, že budem garantom naplnenia programu našim seniorom, kde im okrem poskytnutia kvalitnej zdravotnej starostlivosti v novovybudovanom zdravotnom stredisku, zriadime denný stacionár.

Seniorom zabezpečíme bezplatnú právnu pomoc, finančné a sociálne poradenstvo.

Do života chceme uviesť - Radu starších a Radu mladších ako poradný orgán primátora.

Mesto bezodplatne poskytne priestory seniorom na stretávanie - mesto bude v maximálnej miere podporovať komunitný život občanov na sídlisku a aj v priľahlých mestských častiach.

Po vzore iných miest zavedieme v meste službu SOCIÁLNY TAXÍK (bude určený pre vybrané cieľové skupiny obyvateľov mesta. Služby budú poskytované ťažko zdravotne postihnutým občanom a ich sprievodcom po predložení preukazu ŤZP, seniorom nad 62 rokov po predložení dokladu totožnosti a občanom s obmedzenou schopnosťou pohybu).

Nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, ktoré neboli odpredané sa zrekonštruujú a budú slúžiť občanom danej lokality.

S využitím nástrojov štátnej dotačnej politiky budeme riešiť chýbajúcu ponuku nájomných bytov pre nízkopríjmové rodiny a štartovacie byty pre mladých

Budeme pokračovať v podpore kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v meste.

V dlhodobom horizonte sa pripraví projekt rekonštrukcie modernizácie kultúrneho strediska, tak aby poskytlo možnosti využitia pre širokú verejnosť.

Zriadime „Schránku dobrých nápadov“ – občania budú môcť posielať svoje podnety, nápady, čo by sa malo v meste zlepšiť, odstrániť, vybudovať. Tieto budú posudzované a zaraďované do plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.