AKO DOSIAHNEME ROZUMNÉ EFEKTÍVNE HOSPODÁRENIE ?

Ako aktívny občan pravidelne sledujem nakladanie/hospodárenie mesta s finančnými prostriedkami nás všetkých.

Mesto bude aktívne využívať existujúcu sro – maximum prác budeme vykonávať vo vlastnej réžii (rekonštrukcia chodníkov, obstarávanie tovarov, výsadba zelene, starostlivosť o miestny cintorín..). Zaväzujem sa, že mesto bude prioritne zadávať zákazky mestskej firme.

Pripravíme sa na realizáciu projektov, ktoré generujú úspory. Ako prvá vec to bude komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia na celom území mesta, ktorá ušetrí výdavky na elektrickú energiu, a zároveň je ekologická. Vybudujeme a investujeme do tepelných čerpadiel a fotovoltaických elektrární, ktoré budú energiou zásobovať mestské objekty.

Postupne vybudujeme veľkoobjemové kontajnery na smeti – zníženie nákladov na smeti pre občanov, estetické - skvalitníme systém zberu a triedenia odpadu. Naše mesto má v regióne jeden z najvyšších poplatkov na smeti. Preto sa zaväzujem, že zavedieme motiváciu – poplatok na základe úrovne triedenia domácnosti, aby si občania svojou vlastnou aktivitou mohli znížiť poplatok za komunálny odpad.

Po zistení skutkového stavu miestnych komunikácií sa vypracuje harmonogram ich rekonštrukcií. Harmonogram bude zverejnený na webovej stránke mesta. Mesto bude každý rok rovnomerne investovať do obnovy ciest v každej lokalite Hriňovej.

Mesto bude mať funkciu mestského architekta.

Verejne prehlasujem, že mesto skončí s obrovským výpredajom mestského majetku - samospráva má zverené hodnoty minimálne udržiavať, ale hlavne zhodnocovať ich, nie predávať.